در بیان اقسام محرم و نامحرم

توسط: موسوی

کسانی که نامحرمند؛ اول عمامه‌بسر، اگر چه کوچک و کمتر از پانزده سال داشه باشد، ولی عمامه هر چه بزرگ‌تر باشد صاحب آن بیشتر نامحرم است. و طالبان علم، در هر لباسی باشند. دیگر علماء و پیش‌نمازان و خدام مساجد و روضه‌خوانان و واعظ و تاجر و کسانی که به حج رفته باشند. دیگر موذن. و واجب است این چند طایفه اگر محرم نسبی هم هستند مانند شوهر یا پسر خود و عمو یا پسر برادر و پسر خواهر و دایی و حتی شوهر خود [کذا]، زن از آن‌ها بگریزد و اجتناب نماید و الا گناه کرده است.

اما آنان که محرمند؛ یهودی یراق‌فروش، سبزی‌فروش، زردک‌فروش، بزاز، پنبه‌عوض‌کن، طبیب، رمال، دعانویس، جادوگر، مطرب، نقاره‌چی، سرناچی، عمله، کلاه‌بسر، گلوبند فروش. و دده بزم آرا فرماید که اگر یهودی یراق‌فروش باشد و اتفاقا او دعانویس هم باشد به اندازه‌ای محرم است که تا هم فیها خالدون! و اجتناب از او فعل حرام و جزء گناهان کبیره می‌باشد بلکه این مرد اگر به خانه وارد شود باید احترامات او را بجا آورد و حاجتش را بر آورد.

 آقا جمال خوانساری (درگذشته ۱۱۲۵ قمری)، کتاب کلثوم ننه