عطری که برای او خوش است

توسط: موسوی

بوی دهان روزه‌دار، نزد خدای عز و جل خوش‌تر از عطر مشک است.

لخلوف فم الصائم أطیب عند الله عزوجل من ریح المسک

پیامبر اکرم ص

مضمون این حدیث را شیعه و اهل سنت در منابع دست اول خود نقل کرده‌اند؛ صدوق و کلینی و بسیاری دیگر از عالمان شیعه، بخاری و ابن ماجه و ابن حبان و عالمانی دیگر از اهل سنت  و تمام نقل‌ها هم از وجود مبارک پیامبر اکرم ص،  متن فوق بر اساس روایت شیخ صدوق ره بود.