روزه کله گنجشکی

توسط: موسوی

ما کودکانمان را زمانی که هفت ساله هستند به مقداری از روزه که در روز توانش را دارند – نصف روز، کمتر با بیشتر – امر می‌کنیم و زمانی که تشنگی و گرسنگی بر آن‌ها چیره گشت افطار می‌کنند تا به روزه گرفتن عادت کنند و توان آن را بدست آورند. پس شما نیز کودکانتان را زمانی که نه ساله هستند به مقداری از روزه که توان دارند امر کنید و زمانی که عطش بر آن‌ها چیره شد افطار کنند.

نحن نأمر صبیاننا بالصوم إذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم إن کان إلى نصف النهار أو أکثر من ذلک أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى یتعودوا الصوم ویطیقوه فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم فإذا غلبهم العطش أفطروا .

امام باقر ع

مرحوم کلینی ره، کافی