منتقد

توسط: موسوی

Critic, n.: A person who boasts himself hard to please because nobody tries to please him.

منتقد: شخصی که مدعی است به این سادگی‌ها از چیزی خوشش نمی‌آید. علتش این است که کسی به فکر خوش‌آمدن او نیست.

آمبروز بیرس، فرهنگ شیطان، ترجمه هیرمندی