توسط: موسوی

و خداى تعالى چند چیز در چند چیز پنهان کرد: شب قدر در شبها، و نماز وسطى در نمازها، و وقت قیام السّاعه در اوقات، و نام مهمترین در میان نامها، و ساعت اجابت در ساعات روز آدینه، و رضاى خود در طاعات، و سخط خود در سیّئات، و دوست خود را در میان بندگان، و حکمت آن که تا مکلَّفان اجتهاد کنند در نمازها و همه به جاى مى آرند طمعا فی إدراک الوسطى، و شبهاى ماه رمضان عبادت کنند طمعا فی ادراک لیلة القدر، و ساعات آدینه به دعا مستغرق دارند طمعا فی ساعة الإجابة، و خداى را به همه نامها بخوانند رغبة فی اسمه الأعظم، و در همه طاعات مواظبت کنند طمعا فی إدراک الرضا، و از همه معاصى اجتناب کنند حذرا من حلول السخط، و در هیچ حال از قیام ساعت ایمن نباشد، همیشه مستعدّ رفتن مى باشد. و ولىّ خود را پنهان کرد تا جملهء بندگان او را حرمت دارند تجویزا أن یکون ذلک.

در خبر است که یکى از زنان رسول گفت: یا رسول اللَّه! اگر شب قدر یابم، چه گویم؟ گفت: بگو: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی.

شیخ ابو الفتوح رازی (قرن ششم)، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن