پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

توسط: موسوی

حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کآرام درون دشت شب خفته ست

دریایم و نیست باکم ازطوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته ست

شفیعی کدکنی