حبیب لیس یعدله حبیب

توسط: موسوی

حبیبٌ غابَ عن عینی و جسمی
و عن قلبی حبیبی لا یغیبُ

و چه دردناک است
آن که دوستش داری
و همیشه در قلب توست
پیش چشم هایت نباشد
و نتوانی
در آغوشش بکشی…

امیرالمومنین ع، دیوان