کاشان دل کاشی به کاشی فرق دارد

توسط: موسوی

متن غزل ها با حواشی فرق دارد 
کاشان دل کاشی به کاشی فرق دارد

ما بچه های نسل دریای طهوریم 
آب و گل هر ارتعاشی فرق دارد 

واضح بود شیر حنین و بدر و خندق 
با آن دوتای پست ناشی فرق دارد

شیطان دو تا داریم، از انسان و از جن 
بنیانگر هر اغتشاشی فرق دارد

وقتی اجابت می شود فریاد زهرا 
“لعنت به تو” با “زنده باشی” فرق دارد 

خندیدن زهرای اطهر بر تو ای پست 
وقتی در آتش آش و لاشی فرق دارد

دارد قنوت فاطمه نفرین برایت 
زخم جگر با هر خراشی فرق دارد 

ای منتقم من جمعه ها را می شمارم 
حالا که باشی با نباشی فرق دارد…