توسط: موسوی

و اما در جواب اینکه دعا خواندن در روز عرفه به تنهایی بهتر است یا در میان جمع، باید گفت که در احادیث وارد شده که اگر چهل نفر برای دعا و برآورده شدن حاجات جمع شوند، دعاهایشان زودتر مستجاب و گرفتاری هایشان سریع تر برطرف میشود، از سویی دیگر، در احادیثی آمده که دعا در نهان، بهترین دعا و نزدیکتر به اجابت است.
پس با توجه به این احادیث باید گفت شخص خود باید در هر خرد و کلانی بر حال خود آگاه باشد و نظر کند؛ اگر دید که در میان جمع بودنش، او را از مولایش غافل نمی کند و به رضایت او نزدیک تر است، پس برای چنین شخصی دعا به همراه دیگران بهتر از تنها دعاخواندن است. ولی اگر می داند که حضورش در میان جمعیت توجه او را از خدا باز می دارد پس سزاوار است به تنهایی دعا بخواند.
و خلاصه آنکه آنچه همیشه از عبد خواسته شده همان اخلاص در اعمالش است، پس خود بنگرد چگونه به این مهم دست می یابد و بر اساس آن عمل کند.

واما هل الاجتماع یوم عرفة أفضل أو الانفراد ؟
فاعلم أن الأحادیث وردت ان اجتماع أربعین فی الدعوات وقضاء الحاجات ، یقتضى تعجیل الإجابات وتفریج الکربات ، ووردت أحادیث ان الدعاء فی السر أفضل الدعاء وأبلغ فی الظفر بالإجابة .
وإذا کانت الاخبار على هذه السبیل فینبغی أن یکون على نفسه بصیرة فی کل کثیر وقلیل ، فان عرف من نفسه ان اجتماعه بالناس لا یشغله عن مولاه وأنه یکون أقرب له إلى رضاه ، فالاجتماع لمثل هذه القوى من العباد أفضل من الانفراد ، وإن کان یعلم من نفسه ان الاجتماع بالعباد یشغله عن سلطان المعاد ، فهذا ینبغی له ان یعمل على الانفراد .
وجملة الأمور ان المراد من العبد المبالغة فی اخلاص الأعمال ، فکیف قدر على الظفر بهذه الحال ، فلیبادر إلیها ویعتمد علیها .

سید بن طاووس، الإقبال بصالح الأعمال