کوری سر از دریچه به درآورد

توسط: موسوی

یکی که بر سر بام اشتری را نمی بیند
می گوید که “من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم”
خوش گفته اند آن حکایت را که خنده ام از دو چیز آید:
یکی آنکه زنگی سرهای انگشت سیاه کند
یا کوری سر از دریچه به درآورد.

فیه ما فیه