توسط: موسوی

امامت را بشناس! که اگر او را شناختی دگر تو را گزندی نرساند تعجیل یا تاخیر امر ظهور.

اعرف إمامک فإنک إذا عرفت لم یضرک ، تقدم هذا الامر أو تأخر .

امام صادق ع

مرحوم کلینی ره، کتاب شریف کافی