آینه

توسط: موسوی

اکنون این قوم که بر ِ ما می‌آیند اگر خاموش می‌کنیم ملول می‌شوند و می‌رنجند، و اگر چیزی می‌گوییم لایق ایشان می‌باید گفتن، ما می‌رنجیم. می‌روند و تشنیع می‌زنند که از ما ملول است و می‌گریزد. هیزم از دیگ کِی گریزد؟ الّا دیگ می‌گریزد، طاقت نمی‌دارد. پس گریختن آتش و هیزم، گریختن نیست بلکه چون او را دید که ضعیف است، از وی دور می‌شود.
پس حقیقت دیگ می‌گریزد. پس گریختن ما گریختن ایشان است، ما آینه‌ایم، اگر در ایشان گریز است در ما ظاهر می‌شود. ما برای ایشان می‌گریزیم. آینه آن است که خود را در وی بینند.

جلال الدین محمد بلخی، فیه ما فیه