اعوان ظلمه

توسط: موسوی

خیاطی از عبدالله بن مبارک پرسید: «من برای سلاطین لباس ‌میدوزم، ترس آن می‌رود که یاور ستمگران به شمار آیم؟»
پاسخ داد: «یاور ستمگران کسی است که به تو نخ و سوزن می‌فروشد، اما تو خود از جمله ستمگرانی!»

قال خیاط لابن المبارک : أنا أخیط ثیاب السلاطین فهل تخاف علی أن أکون من أعوان الظلمة قال : لا إن أعوان الظلمة من یبیع منک الخیط والإبرة أما أنت فمن الظلمة أنفسهم .

جارالله زمخشری، ربیع الابرار