خستگی

توسط: موسوی

خستگی است          
با تمام مردم زمین          
دلشکستگی است.

یک نفر، به مستی شراب کهنه ای پناه می برد.          
یک نفر، به آستان شعر دلنشین.          
یک نفر، به آسمان دین.

مذهب و شراب و شعر؛          
بهترین وسیله فرار آدمی          
ز خستگی است.          

کامبیز صدیقی کسمایی