در خانه به کدخدای ماند همه چیز

توسط: موسوی

دل بسته نقش چهره دلدار خویش را
دارد دیار صورت دیّار خویش را

حکیم سبزواری، دیوان اسرار