محال

توسط: موسوی

Alice laughed: “There’s no use trying,” she said; “one can’t believe impossible things.”
“I daresay you haven’t had much practice,” said the Queen. “When I was younger, I always did it for half an hour a day. Why, sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast.”


آلیس خندید و گفت : “سعی کردن فایده ندارد، امور غیر ممکن را نمی‌توان باور کرد.”
ملکه گفت :”به جرات می‌گویم که تو زیاد تمرین نکرده‌ای، وقتی من به سن تو بودم همواره روزی نیم ساعت این کار را انجام می دادم. گاهی قبل از صبحانه تا شش امر غیر ممکن را باور کرده ام.”

لوئیس کارول، آلیس در سرزمین عجایب