ما لزماننا عیب سوانا

توسط: موسوی

ریان به صلت میگوید روزی امام رضا ع این شعر از حضرت عبدالمطلب ع را انشاد فرمود:

یعیب الناس کلهم زمانا * وما لزماننا عیب سوانا
نعیب زماننا والعیب فینا * ولو نطق الزمان بنا هجانا
وأن الذئب یترک لحم ذئب * ویأکل بعضنا بعضا عیانا

عیب دوران کنند مردم و نیست * عیب دیگر بغیر ما به زمان
عیب دوران کنیم و عیب از ماست * گر که می آمد این زمان به زبان
هجو میکردمان که گرگ از گرگ نخورد آن چنان که آدمیان

شیخ صدوق ره، عیون اخبار الرضا ع، ترجمه از  +