“که خارهای مغیلان، حریر می‌آید”

توسط: موسوی

یمان تمار نقل می‌کند که خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که به ما فرمود:
همانا صاحب الامر [عج] را غیبتى است، هر که در آن زمان دینش را نگه دارد مانند کسى است که تیغ‌های درخت قتاد را با دست بتراشد.
سپس با اشاره دست فرمود : کدامیک از شما میتواند تیغ‌های آن درخت را در کف نگه دارد؟

عن یمان التمار قال : کنا عند أبی عبد الله علیه السلام جلوسا فقال لنا : إن لصاحب هذا الامر غیبة ، المتمسک فیها بدینه کالخارط للقتاد – ثم قال هکذا بیده – فأیکم یمسک شوک القتاد بیده ؟

کلینی ره، کتاب شریف کافی