مشروطیت، آزادی، حق و عدالت

توسط: موسوی

عقلای فرنگ همه گفته بودند چون نه شاه نه مقربان درگاه و نه ملت ایران، از روی دانایی و بصیرت می‌دانند مشروطیت و آزادی و حق و عدالت چیست و برای تحصیل آن در ممالک متمدنه چه خون‌ها ریخته شده و چه آشوب‌ها برپا گردیده، بلکه فقط شنیده‌اند مشروطیت یک چیز خوبی است و بر نفع ملت و کمی [کاهش] اقتدار از سلطنت است و رفع ظلم و سبب امنیت است، مانند یک هوسی، ملتیان خواسته، شاه و درباریان داده‌اند، نه درباریان می‌توانند این امر مهم را اداره کنند و نه ملت می‌توانند این حق را فهمیده، نگاه دارند. فقط آن چه خواهد شد یک انقلاب و هرج و مرج و ناامنی و خون‌ریزی و گسیختن رشته‌ی کارها و رفتن قدرت دولت و کثرت غارت و رفع امنیت خواهد شد و بالاخره از ناقابلی ملت و درباریان، شاید همین عنوان سبب انقراض ایران شود.

شیخ ابراهیم زنجانی، خاطرات