قدر مادر

توسط: موسوی

من وجد برد حبنا على قلبه فلیکثر الدعاء لامه فانها لم تخن أباه

هرکس خنکای محبت ما را در دل خود احساس می‌کند، برای مادرش بسیار دعا کند؛ چرا که به پدرش خیانت نکرده است.

امام صادق ع

شیخ صدوق ره، کتاب من لا یحضره الفقیه