آنچه برای ما درک نکردنی است

توسط: موسوی

پیرمرد گفت: «پروفسور، متوجه شدم شما هم مثل خیلی تحصیل‌کرده‌های دیگر، بین دنیاها گیر افتاده اید؛ یک پایتان در لاهوت و یک پای دیگرتان در ناسوت. قلب شما مشتاق است ایمان بیاورید… اما خرد شما نمی‌پذیرد. به عنوان فردی آکادمیک، عاقلانه است که از بزرگان تاریخ درس بگیرید.» مکث کرد و گلویش را صاف کرد. «اگر درست خاطرم مانده باشد یکی از بزرگ‌ترین اذهانی که تا به حال وجود داشته گفته: آنچه برای ما درک نکردنی است، به راستی وجود دارد. در پس اسرار طبیعت چیزی استوار و لمس کردنی و دشوار فهم باقی می‌ماند. ستایش این نیرو بیش از هر چیز دیگری که درک کنیم مذهب من است.»

لنگدان گفت: «کی این را گفته؟ گاندی؟»

کاترین وسط حرفش پرید: «نه، آلبرت انیشتین»

دن براون، نماد گمشده