آنکس که خدا با او کاری ندارد

توسط: موسوی

پیامبر صلى اللَّه علیه و آله را به غذا دعوت کردند. چون به منزل مرد میزبان وارد شدند، مرغى را دیدند که روى دیوار تخم می‌گذاشت، تخم مرغ افتاد ولی بر زمین نیفتاد و نشکست، بلکه روى میخى ثابت ماند!
پیامبر صلى اللَّه علیه و آله از آن منظره درشگفت شدند، مرد عرض کرد: از این تخم مرغ تعجب می‌کنید؟ سوگند به آن که تو را به حق مبعوث ساخته من هرگز بلائى ندیده‏ام.
پس رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله 
غذاى او را نخورده از جا برخاستند و فرمودند: 
خداوند با کسى که بلائى نمی‌بیند کاری ندارد.

امام صادق ع

دعی النبی ( ص ) إلى طعام فلما دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فتقع البیضة على وتد فی حائط فثبتت علیه ولم تسقط ولم تنکسر فتعجب النبی (  ص ) منها فقال له الرجل : أعجبت من هذه البیضة فوالذی بعثک بالحق ما رزئت شیئا قط ،  قال : فنهض رسول الله ( ص ) ولم یأکل من طعامه شیئا وقال : من لم یرزأ فما لله فیه من حاجة

مرحوم کلینی، کتاب شریف کافی