تفاوت

توسط: موسوی

تقی‌زاده می‌گفت: با براون و قزوینی در کافه نشسته بودیم که براون از قزوینی پرسید: مطلبی که گفتم نوشتی؟ قزوینی گفت: با ترکیه و هند مکاتباتی کرده‌ام، پاسخ برسد پس از مطابقت با نسخه‌های اروپا مقاله را تکمیل می‌کنم و به شما تحویل می‌دهم و… براون برآشفت و به قزوینی گفت: این که شما می‌فرمایید منطقی نیست. شما تا جاییکه امکان دارد و در حوزه تصرف شماست بنویسید، بعد دیگران می‌آیند کار شما را تکمیل می‌کنند.

ایرج افشار
سید فرید قاسمی، کتاب‌ورز اطلاع رسان، برگی از شناختنامه ایرج افشار