سبب مجرب!

توسط: موسوی

خنزیر: به فارسی خوک گویند… و در طعم گویند فرقی از گوشت انسان ندارد و قبل از ظهور نور اسلام، جمعی گوشت مقتولان را به جای گوشت خوک می‌فروختند و او موافق‌ترین لحوم است به مزاج انسانی و همه‌ی او بعد از انهضام جزء بدن می‌شود.

مفتّح سدد و مسمّن و اکل او مورث حرص شدید و فساد عقل و زایل شدن مروت و غیرت است و قدما مجرب بیان نموده‌اند، و سبب صداع مزمن و داءالفیل و مفاصل و مفسد معده، و مصلحش خمر.

سید محمد مومن تنکابنی (قرن ۱۱ هجری)، تحفة المومنین مشهور به تحفه حکیم مومن