شعار فیزیک دانان کوانتومی باید چنین چیزی باشد: “باید به استبداد بیجای فهم متعارف پایان داد”. پیام این شعار مهیج تنها به قلمرو کوانتومی محدود نمیماند، بلکه به ما گوشزد میکند که عقل ما در پیش بینی تا حدودی کوته بین است. دانشمند هرجا که با تبیین چیزی چه در داخل علم و چه در […]