فال می گیرم و نمی گیرم پاسخی در خور سوال اما

فال‌مان هرچه باشد باشد … حال‌مان را دریاب ! خیال‌کن حافظ را گشوده‌ای و می‌خوانی: «مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید» یا «قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود» چه فرق ؟ فال نخوانده‌ی تو منم ! محمدعلی بهمنی