تلک الأیام نداولها بین الناس

ابتدای زمانی که ظل السلطان به حکومت اصفهان از طرف پدر خود ناصر الدین شاه مفتخر گردیده بود، بر حسب رسم حکومت های سابق که باید اول به زیارت امام جمعه بروند، ظل السلطان به دیدن امام جمعه رفته بود. در آن وقت بحبوحه جوانی و در سن هیجده سالگی بود. چون در خدمت امام […]