اشرف العلوم

بدانکِ علمها از چند گونه است لیکن حکمای قدیم از جمله علوم چهار علم را اختیار کرده اند: علم نجوم و طب و کیمیا و طلسمات را. چون به حقیقت بنگری مایه ی این علمها علم نجوم است از جهت آنکِ این علم های دیگر بدو محتاج اند و او هیچ علمی محتاج نیست. و […]