روزی سلیمان [بن عبدالملک] لپاچه سبز در غایت نیکویی بپوشید و عمامه سبز بر سر نهاد و در آینه نگریست و گفت من پادشاهم و جوان، یکی از کنیزان او گفت: انت نعم المتاع لو کنت تبقی / غیر ان لا بقاء للانسان لیس فیما علمته لک عیبا / کان فی الناس غیر انک فان بر این […]