بهشت باغ بزرگیست…

مرا اگر در بهشت بیارند اول درنگرم که او در آن جا هست. اگر نباشد گویم او کو؟ شمس الدین تبریزی، مقالات شمس