خمودی و فروماندگی ذهن

بر طالب علم لازم است که لغو و بیهوده در کردار و گفتار و خواندن را ترک گوید، پس هرگاه در خود کسالت و در دل خستگی احساس کرد، به گونه ای که او را از مسائل علمی مانع است، آن را چنان که در احادیث آمده، با لطیفه‌هایی حکمت آمیز آسودگی بخشد، و به بازی‌های گناه آلود […]