کوری سر از دریچه به درآورد

یکی که بر سر بام اشتری را نمی بیند می گوید که “من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم” خوش گفته اند آن حکایت را که خنده ام از دو چیز آید: یکی آنکه زنگی سرهای انگشت سیاه کند یا کوری سر از دریچه به درآورد. فیه ما فیه