و اما در جواب اینکه دعا خواندن در روز عرفه به تنهایی بهتر است یا در میان جمع، باید گفت که در احادیث وارد شده که اگر چهل نفر برای دعا و برآورده شدن حاجات جمع شوند، دعاهایشان زودتر مستجاب و گرفتاری هایشان سریع تر برطرف میشود، از سویی دیگر، در احادیثی آمده که دعا […]