رسید کودتا!

می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که چگونه جامعه را می‌توان با یک سلسله تبلیغات دروغین فریب داد. اکنون ۵۸ سال است که این اعلامیه [اعلامیه ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ مبنی بر یورش برای اشغال خانه دکتر مصدق توسط سرهنگ نصیری] مستند کودتا قرارگرفته‌است. وقتی این اعلامیه در رادیو منتشرشد مردم تصور کردند که کودتایی رخ […]