که در دوران هجرانت بسی افتاده مشکلها…

الا یا أیها المهدی مدام الوصل ناولها که در دوران هجرانت بسی افتاده مشکلها صبا از نکهت کویت نسیمی سوی ما آورد ز سوز شعله عشقت چه سوز افتاده در دلها چو نور مهر تو تابید بر دلهای مشتاقان ز خود آهنگ حق کردند و بربستند محملها دلی بی بهره از مهرت حقیقه را کجا […]