اصلح

از عبدالله بن مبارک پرسیدند: “ابومسلم خراسانی بهتر بود یا حجاج؟” پاسخ داد: “نمی‌توان گفت کسی وجود دارد که ابومسلم از او بهتر باشد، اما قطعا حجاج از وی هم بدتر است!” قیل لعبد الله بن المبارک : أبو مسلم کان خیرا أو الحجاج قال لا أقول ان أبا مسلم کان خیرا من أحد ولکن […]