مرجعیت

بارى این‌ها تصمیم جدّى داشتند بر اعدام آیة الله خمینى. یک مجالس، محافلى در طهران این طرف آنطرف تشکیل مى‏شد. ولیکن این‌ها منتج نتیجه‏اى نبود و آنقدر قوى نبود که بتواند از اعدام جلوگیرى کند. ما دیدیم که چکار باید بکنیم که ایشان را از اعدام خلاص کنیم؟ تحقیقات اینطرف و آنطرف بالاخره به اینجا […]