لغدان

در حران دیوانه‌ای بود لغدان نام، روزی گذرش به عده ای از بنی تیم الله افتاد و وی را آزار بسیار دادند. پس به ایشان رو کرد و گفت: ای بنی تیم الله، در این دنیا از شما قومی بهتر نیافته‌ام! پرسیدند: چه شد که چنین می‌گویی؟ پاسخ داد: بنی اسد جز من دیوانه‌ای ندارند […]