پدیده‌های آخرالزمان

معتقد بودند اگر در دارو اثر ذاتی بود، آن اثر باید همه ‌وقت و همه‌ هنگام باشد. در حالی که تا پیمانه‌ی‌ کسی پر نشده اثر می‌نماید و چون پر شود، بهترین داروها بی‌اثر می‌شود، بلکه نتیجه‌ی معکوس می‌بخشد. درباره‌ی دواهای فرنگی هم نظر نامساعد داشت و می‌گفت طبع بشر تنبل و تن‌پرور می‌باشد که […]