مشروطیت، آزادی، حق و عدالت

عقلای فرنگ همه گفته بودند چون نه شاه نه مقربان درگاه و نه ملت ایران، از روی دانایی و بصیرت می‌دانند مشروطیت و آزادی و حق و عدالت چیست و برای تحصیل آن در ممالک متمدنه چه خون‌ها ریخته شده و چه آشوب‌ها برپا گردیده، بلکه فقط شنیده‌اند مشروطیت یک چیز خوبی است و بر […]