نه از تو نه از من

نقل است که شبی نماز همی کردی آوازی شنود که: هان بوالحسنو! خواهی که آنچه از تو می‌دانم با خلق بگویم که سنگسارت کنند؟ شیخ گفت: ای بار خدایا! خواهی تا آنچه از رحمت تو می‌دانم و از کرم تو می‌بینم با خلق بگویم تا دیگر هیچ‌کس سجودت نکند؟ آواز آمد: نه از تو نه […]