“که خارهای مغیلان، حریر می‌آید”

یمان تمار نقل می‌کند که خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم که به ما فرمود: همانا صاحب الامر [عج] را غیبتى است، هر که در آن زمان دینش را نگه دارد مانند کسى است که تیغ‌های درخت قتاد را با دست بتراشد. سپس با اشاره دست فرمود : کدامیک از شما میتواند تیغ‌های آن […]