آنکس که خدا با او کاری ندارد

پیامبر صلى اللَّه علیه و آله را به غذا دعوت کردند. چون به منزل مرد میزبان وارد شدند، مرغى را دیدند که روى دیوار تخم می‌گذاشت، تخم مرغ افتاد ولی بر زمین نیفتاد و نشکست، بلکه روى میخى ثابت ماند! پیامبر صلى اللَّه علیه و آله از آن منظره درشگفت شدند، مرد عرض کرد: از […]