کا‌ه‌کشان

و بدان که بعضی از فلک سپید است و بر وی ستارگان خرد است بسیار و آن را به تازی «مجرّة» خوانند و به پارسی «راه کا‌ه‌کشان» گویند، یعنی که به کاه ماند که بر زمین ریخته باشند و سپرده. و یکی از علماء متاخران گفته است که این مجره بر آسمان نیست چون ستارگان، […]