تفاوت

تقی‌زاده می‌گفت: با براون و قزوینی در کافه نشسته بودیم که براون از قزوینی پرسید: مطلبی که گفتم نوشتی؟ قزوینی گفت: با ترکیه و هند مکاتباتی کرده‌ام، پاسخ برسد پس از مطابقت با نسخه‌های اروپا مقاله را تکمیل می‌کنم و به شما تحویل می‌دهم و… براون برآشفت و به قزوینی گفت: این که شما می‌فرمایید […]