فال می گیرم و نمی گیرم پاسخی در خور سوال اما

توسط: موسوی

فال‌مان هرچه باشد
باشد …
حال‌مان را دریاب !
خیال‌کن حافظ را گشوده‌ای و می‌خوانی:
«مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید»
یا
«قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود»
چه فرق ؟
فال نخوانده‌ی تو
منم !

محمدعلی بهمنی