تلک الأیام نداولها بین الناس

توسط: موسوی

ابتدای زمانی که ظل السلطان به حکومت اصفهان از طرف پدر خود ناصر الدین شاه مفتخر گردیده بود، بر حسب رسم حکومت های سابق که باید اول به زیارت امام جمعه بروند، ظل السلطان به دیدن امام جمعه رفته بود.
در آن وقت بحبوحه جوانی و در سن هیجده سالگی بود.
چون در خدمت امام می رسد، پس از مراسم، برای تألیف قلب امام [جمعه] می گوید: من در تمام فرمایشات و اجرای اوامر بندگان حضرت امام با کمال میل حاضر هستم و هرگاه خطایی از من سرزد بنویسید به سوی پدرم تا آن که مرا معزول از حکومت دارد.
امام در جواب می گوید: اگر خطایی از شما سر زد به امپراطور روس می نویسم پدرت را عزل کند.

گزیده دانشوران و رجال اصفهان