اشرف العلوم

توسط: موسوی

بدانکِ علمها از چند گونه است لیکن حکمای قدیم از جمله علوم چهار علم را اختیار کرده اند: علم نجوم و طب و کیمیا و طلسمات را.
چون به حقیقت بنگری مایه ی این علمها علم نجوم است از جهت آنکِ این علم های دیگر بدو محتاج اند و او هیچ علمی محتاج نیست. و دلیل بر آنک هر چند طبیبی فاضل نیکو دانا بود، از بهر بیمار داروهای نیکو ساخته باشد، چون طالع بیمار نداند، و از احوال نیک و بد مولود خبر ندارد و نیز طالع ساعت بیماری وی نداند و داروها به ساعت نیک به بیمار ندهند، علم او در معالجت بیمار پس سودی ندارد. پس او را باید دانستن این علم چاره نیست تا در صناعتش نقصان نشود.

حبیش تفلیسی، بیان النجوم (بساتین، ش ۱)