توسط: موسوی

روزی سلیمان [بن عبدالملک] لپاچه سبز در غایت نیکویی بپوشید و عمامه سبز بر سر نهاد و در آینه نگریست و گفت من پادشاهم و جوان، یکی از کنیزان او گفت:
انت نعم المتاع لو کنت تبقی / غیر ان لا بقاء للانسان
لیس فیما علمته لک عیبا / کان فی الناس غیر انک فان
بر این حال یک هفته بیش نگذشت که سلیمان وفات یافت.

هندوشاه بن سنجر بن عبد الله صاحبی نخجوانی، تجارب السلف