بهشت باغ بزرگیست…

توسط: موسوی

مرا اگر در بهشت بیارند اول درنگرم که او در آن جا هست. اگر نباشد گویم او کو؟

شمس الدین تبریزی، مقالات شمس